Stijging prijzen CO2-emissierechten van grote invloed op energietarieven

De energieprijzen zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt volop in beweging. Over het algemeen zie je bij economische groei een stijging van de prijzen en bij economische krimp een daling van de prijzen. Ondanks dat we nu in economisch onzekere tijden zitten, zie je dat de elektriciteitsprijzen nu een stuk hoger zijn dan bij de vorige economische crisis. Een deel van de oorzaak hiervan zit, naast ontwikkelingen op de wereldwijde energiemarkt, in de prijzen van CO2-emissierechten. Die zijn in de afgelopen vijf jaar namelijk verdrievoudigd en dat heeft invloed op de energietarieven die bedrijven en consumenten betalen. Tijd voor een analyse.

Wat zijn CO2-emissierechten?

Letterlijk betekent dit het ‘recht’ om CO2 te mogen uitstoten. Het merendeel van de energie in Europa wordt namelijk uit fossiele brandstoffen opgewekt en daar wordt CO2 bij uitgestoten. Om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de Europese Unie doelen bepaald en één daarvan is een emissievrije EU in 2050. Een instrument van de EU om die doelen te halen, is de emissiehandel. Al in 2005 is het European Union Emissions Trading System (EU ETS) in het leven geroepen. Dit systeem van emissierechten beperkt bedrijven in de uitstoot van CO2 en moet hen een financiële prikkel geven om te verduurzamen.

Hoe werkt dit handelssysteem?

Bedrijven krijgen jaarlijks een bepaald aantal emissierechten. Hiermee mogen bedrijven tot een bepaald niveau nog CO2 uitstoten, maar als ze over hun limiet gaan, heeft dit ‘financiële consequenties’. Die emissierechten zijn verhandelbaar en dus kunnen bedrijven die meer (lees: te veel) CO2 uitstoten, de rechten kopen van bedrijven die minder uitstoten aangezien zij nog rechten ‘over’ hebben.

Waarom worden emissierechten duurder?

De EU vermindert het aantal emissierechten geleidelijk aan en dus wordt minder uitstoten belangrijker (wat het doel van het systeem is), maar worden ook de rechten duurder door schaarste. Speculatie ligt dan natuurlijk op de loer en dus zijn er handelaren die ‘gokken’ op een stijgende vraag naar emissierechten. Een andere reden waarom de prijs van emissierechten stijgt, is dat bedrijven hun ongebruikte rechten niet verkopen maar vasthouden. Ze gebruiken hun emissierechten bij het aanvragen van overheidssteun, want sommige steunpakketten van overheden zijn gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen van bedrijven.

Wat zijn de gevolgen voor de energieprijs?

De prijzen van CO2-emissierechten worden verwerkt in de energietarieven en beïnvloeden dus de energieprijs die bedrijven en consumenten betalen. In vijf jaar zijn de emissierechten fors duurder geworden, waardoor de energieprijs enorm is gestegen. Niets is natuurlijk zeker, maar analisten schatten in dat de prijs van emissierechten ook in de komende jaren blijft stijgen, waardoor dus ook de energietarieven blijven stijgen. De overheid gebruikt de emissierechten immers ook als middel om de klimaatdoelen op het gebied van CO2-uitstoot te halen. De voorgestelde reductiedoelen zijn overigens omhoog bijgesteld van 40% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 naar 60% minder uitstoot.

Gaan mijn energieprijzen stijgen door de stijgende CO2-emissierechten?

Uiteraard zijn meer factoren bepalend voor de hoogte van de energieprijzen. Maar zolang het merendeel van de energie in Nederland met fossiele brandstoffen wordt opgewekt, is er CO2-uitstoot. En zolang overheidsmaatregelen deze uitstoot financieel ‘bestraffen’, wordt dit verrekend in de energieprijzen. We moeten de komende jaren dus rekening houden met stijgende energieprijzen. Natuurlijk zal het aandeel duurzaam geproduceerde energie ook in Nederland wel gaan toenemen. Maar pas wanneer het aandeel CO2-vrije productie van energie echt fors toeneemt, heeft dit invloed op de CO2-prijzen en kunnen de energieprijzen weer dalen.

Energietarieven Alphen Energie momenteel zeer gunstig

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energiemarkt het afgelopen jaar enorm is gestegen en naar verwachting zullen de elektriciteit- en gastarieven in de nabije toekomst ook niet dalen. EnergyProof heeft namens Alphen Energie nog volume beschikbaar waardoor deelnemers aan dit inkoopcollectief profiteren van zeer aantrekkelijke tarieven. Overstappen is nu dus aantrekkelijker dan ooit.

Het is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen hoe de energieprijzen zich in de toekomst ontwikkelen want dit is een complexe markt. De schommelingen op de energiemarkt en daarmee de (dagelijkse) prijs van gas en elektriciteit zijn afhankelijk van veel factoren. Economische en politieke ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben de meeste invloed op de prijs. Vraag en aanbod is een andere belangrijke factor. Zelfs de weersomstandigheden hebben invloed op de energiemarkt.

EnergyProof heeft voor deelnemers aan inkoopcollectief Alphen Energie nog volume beschikbaar tegen het zeer gunstige tarief dat is overeengekomen met onze leverancier Engie. Het is vrijwel uitgesloten dat u deze tarieven nu kunt krijgen van een energieleverancier.

Wat kunt u doen?

Ook als u een doorlopend contract heeft, kan het interessant als we even meekijken naar dit contract. Het kostenvoordeel van overstappen kan immers hoger zijn dan een mogelijke opzegboete van uw energieleverancier. Of we kunnen ervoor zorgen dat u aan het einde van uw contract naadloos overstapt het voordelige tarief van Alphen Energie.

Mail een jaaropgave of maandfactuur van uw energieleverancier naar meedoen@alphenenergie.nl of bekijk de bedrijven die u voorgingen op onze site.

Bedrijven verplicht tot naleving Energieakkoord

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen, schrijft de website van de NOS. De overheid wil de Wet milieubeheer en afspraken in het Energieakkoord gaan handhaven en bedrijven dwingen energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

2018 01 30 infograpic-nev-2016
De afspraken in het Energieakkoord

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Meer dan 40 organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord en streven gezamenlijk naar verduurzaming van de samenleving en economie. De partijen zetten zich in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dit is 100 petajoule aan energiebesparing per 2020, een groei van hernieuwbare energie naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Ook moeten er ten minste 15.000 voltijdbanen bij komen.

Handhaving bleef achter

Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Isolatie en ledverlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de besparingen uitkomen uit op 75 petajoule wat dus 25 petajoule te weinig is. De opbrengst van betere handhaving wordt geschat op 12,5 petajoule. Handhaving door gemeenten en provincies laat volgens het bericht van de NOS te wensen over.

Opbrengsten

Een commissie onder leiding van Ed Nijpels ziet toe op de voortgang en uitvoering van het akkoord. Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst, aldus het NOS-bericht. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro. Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gelezen opnos.nl

Verder lezenEnergieakkoord

ACM gaat onduidelijke energiefacturen weer aanpakken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onduidelijke energiefacturen opnieuw aanpakken. De controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de facturen blijft volgens de toezichthouder vaak te slecht en heeft hiervoor eerder al waarschuwingen gegeven.

Onduidelijke energienotaDe ACM heeft de facturen van 40 energiebedrijven onderzocht. Daarvan stuurden er 16 leveranciers duidelijke facturen en moeten 21 bedrijven nog stappen zetten. Drie bedrijven presteerden zo slecht dat de ACM naar eigen zeggen dreigt met een dwangsom als ze de zaken begin volgend jaar niet orde hebben. Namen van energieleveranciers die de waarschuwing hebben gekregen, maakt de ACM niet bekend.

Begrijpelijkheid

Consumenten hebben recht op een energierekening die zij kunnen controleren en begrijpen, vindt de ACM die vooral de begrijpelijkheid van facturen heeft onderzocht. Er is gekeken of die makkelijk te herleiden zijn naar het contract en of tariefwijzigingen afzonderlijk zichtbaar waren. Directeur Bernadette van Buchem van de ACM zegt dat bijna de helft van de consumenten de energierekening doorneemt. “Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs”, aldus van Buchem.

Energiebedrijven

De energiebedrijven die die volgens de ACM voldoen aan de uitgangspunten van controleerbare en begrijpelijke facturen zijn: WoonEnergie, om, NLE, DVEP Energie, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, Essent, HVC, MAIN Energie, Oxxio, Qurrent, Qwint Energie, Pure Energie, ServiceHouse en Vandebron.

BronACM

Energienieuws: Rutte III verhoogt energiebelasting

De nieuwe regering verlaagt de belastingen in de breedte, hebben analisten en media afgelopen weken sinds de geslaagde kabinetsformatie uitgerekend. Rutte III heeft echter wel een verhoging van de energiebelasting in de planning.

2017 11 01 energiebelastingDoor de tijdelijke verhoging van de energiebelasting in 2018 en 2019 zal de energierekening van veel bedrijven en huishoudens volgens energievergelijker Pricewise komende jaren stijgen. Wijzigingen in de energietarieven uiteraard buiten beschouwing gelaten. Het is complexe materie maar hier de twee belangrijkste componenten even op een rijtje.

Energiebelasting

In 2018 en 2019 stijgt de energiebelasting tijdelijk door een maatregel uit het energieakkoord. Dit zorgt voor extra kosten op de energierekening, berekende Pricewise afgelopen week. Daar komt een extra belastingverhoging bij die naar verwachting na 2018 ingaat want in het regeerakkoord wordt een andere verdeling van de energiebelasting aangekondigd. Dat is nog niet alles. Om huishoudens tegemoet te komen in de kosten voor energie, krijgt iedereen met een elektriciteitsaansluiting een belastingvermindering in 2017. In het regeerakkoord staat dat deze belastingvermindering omlaag gaat.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Naast de verhoging van energiebelastingen en de verlaging van de belastingvermindering staat er ook nog een verhoging van de Opslag Duurzame Energie op het programma. Deze ODE is een belastingopslag die de overheid in 2013 heeft ingevoerd om investeringen in duurzame energie te subsidiëren en zo de energiedoelen uit het Energieakkoord te realiseren. Volgend jaar moet hiermee ruim 1 miljard euro worden opgehaald.

Lees verder: Pricewise

Energietips: naleving Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Klanten en relaties vragen ons steeds vaker naar de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Deze EED-richtlijn bestaat al een paar jaar en uit het toenemend aantal vragen leiden we af dat overheid misschien strenger handhaaft. Wat is die EED-richtlijn eigenlijk?

De EED-richtlijn heet formeel Energy Efficiency Directive of Europese Energie-Efficiency Richtlijn en bestaat al sinds 2012. De Europese Unie heeft de richtlijn opgezet om bedrijven te stimuleren om stappen te maken op het gebied van energiebesparing. De EED-richtlijn vermeldt ook de Europese doelstelling van een 20 procent lagere energieverbruik in de EU in 2020. In de richtlijn staan verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven en sinds juli 2015 zijn twee verplichtingen (artikelen 8 en 14) van kracht. In artikel 8 staat dat grote ondernemingen moeten werken aan energie-audits. En artikel 14 betreft de kosten/baten-analyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

eed audit stappenplan
Stappenplan om de auditplicht te bepalen.

Voorwaarden

De overheid heeft een stappenplan waarmee bedrijven kunnen uitzoeken of de regeling op hen van toepassing is. De regels gelden met name voor (een beperkt aantal) grote bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • meer dan 250 FTE
  • een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
  • een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro

Uitzonderingen

Overigens zijn bepaalde bedrijven ontzien van de EED-verplichting, namelijk bedrijven die al standaard een audit uitvoeren, die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. De overheid kan bovendien bepaalde bedrijven geheel of gedeeltelijk vrijstellen als ze de energie-auditplicht op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld omdat zij een duurzaam keurmerk voeren of de erkende maatregelen aanpak volgen. Verder is het voor ondernemingen die tot een groter concern behoren in bepaalde gevallen een concernaanpak mogelijk.

Vragen?

Erkende consultancybureaus mogen de EED-audits uitvoeren voor bedrijven. Vanuit Alphen Energie of EnergyProof kunnen wij u in contact brengen met gespecialiseerde partners in ons netwerk die we kunnen aanbevelen.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact